Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

http://sklep.czarprl.pl/ 

Dane kontaktowe

Sklep działająca pod firmą Adventure Warsaw Rafał Patla z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 57N, 04-776 Warszawa; NIP:  5213235994; REGON: 142121937; zarejestrowany w Urzędzie M. St. Warszawa.

Adres Muzeum CzarPRL: ul. Mińska 22, wejście od ul. Głuchej

Telefon (Infolinia):606 225 525

Adres e-mail: biuro@czarprl.pl 

 

1. Definicje

 1. Serwis: serwis internetowy pod adresem www.czarprl.pl/sklep, prowadzony jest przez firmę Adventure Warsaw.
 2. Użytkownik: konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, korzystający z usług Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Towar(y): produkt(y) sprzedawany(e) w Serwisie.
 4. Zamówienie: oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
 5. Regulamin: niniejszy dokument, dostępny pod adresem: http://czarprl.pl/sklep/Regulamin , określający zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym warunki składania Zamówień zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu,
 6. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
 8. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca umożliwia użytkownikom korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania oferty Towarów, publikowania opinii, zamawiania newslettera, składania oraz przeglądania wcześniej złożonych Zamówień. Przeglądanie oferty i składanie Zamówień nie wymagają rejestracji konta Użytkownika.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 3. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są kwotami brutto, zawierają podatek VAT oraz podane są w polskich złotych (PLN).

3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 2. Warunki i zasady korzystania z Serwisu reguluje niniejszy Regulamin. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści niezgodnych z prawem (np. publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszczania się pomówień, zastraszania itd.), spamu oraz treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (np. zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język) w Serwisie.

4. Konto użytkownika

 1. Sprzedawca umożliwia rejestrację konta Użytkownika w Serwisie poprzez oddzielny formularz rejestracji lub w ramach procedury składania Zamówienia.
 2. Aby zarejestrować konto, Użytkownik podaje swój adres e-mail i hasło oraz potwierdza za pomocą zaznaczenia odpowiedniego check-boxa, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki bez zastrzeżeń.
 3. Użytkownik może dobrowolnie zamówić usługę przesyłania newslettera, zaznaczając odpowiedni check-box w ramach procedury rejestracji konta, składania Zamówienia lub poprzez oddzielny formularz umieszczony w Serwisie.
 4. Konto Użytkownika umożliwia m.in. wpisanie i modyfikowanie danych adresowych użytkownika, sprawdzenie statusu Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień.
 5. W celu usunięcia konta Użytkownik musi zalogować się w Serwisie, a następnie wybrać odpowiednie polecenie w panelu Użytkownika. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia danych osobowych niezbędnych do realizacji złożonego wcześniej Zamówienia, ani danych zawartych w dokumentacji księgowej.

5. Składanie Zamówienia

 1. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu należy:Po zatwierdzeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość na podany przez niego adres e-mail, potwierdzającą otrzymanie jego oświadczenia przez Sprzedawcę.
  • Wybrać Towary, dodając je do koszyka,
  • Po wybraniu Towarów i określeniu ich ilości, wybrać sposób dostawy i płatności, wprowadzając ewentualny kod rabatowy,
  • Wprowadzić dane teleadresowe (w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, dane zostaną wpisane automatycznie),
  • Każdorazowo potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego warunków,
  • Sprawdzić poprawność Zamówienia i podanych danych oraz zatwierdzić Zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Serwis rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Serwisu wartości złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 4. Przy sprzedaży promocyjnej, wyprzedaży ograniczonej liczby Towarów, a także sprzedaży limitowanych edycji Towarów, Zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu, do momentu wyczerpania się Towarów objętych tą formą sprzedaży.

6. Dostawa Towaru

 1. Wszystkie dostawy Towaru realizowane są na terytorium Polski. W przypadku Zamówień z dostawą poza granice Polski, Sprzedawca może naliczyć dodatkowy koszt wysyłki wynikający z cenników przewoźnika.
 2. Wysyłka poza granicę Polski nie jest możliwa za pobraniem.
 3. Dostawa Zamówienia realizowana jest przez:Dostawa na terenie Polski każdego Zamówienia, w skład którego wchodzą zakupione produkty, jest płatna. Koszt dostawy wynosi określony jest przy każdym produkcie. Koszt dostawy kalkulowany jest po skompletowaniu Zamówienia przez Użytkownika i podawany w odrębnej pozycji w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem.

7. Płatność

 1. Dostępne są następujące opcje płatności:Wybór opcji płatności kartą płatniczą/kredytową lub płatności on-line wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków regulaminu operatora systemu płatności PayPal
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Serwisu;
  2. karta płatnicza/kredytowa online;
  3. za pobraniem;
  4. płatność on-line za pomocą systemu PayPal dostępnego w Serwisie
  5. płatność on-line za pomocą systemu Przelewy24
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPal oraz Przelewy24.
 3. W przypadku Zamówienia z wybraną opcją płatności inną niż za pobraniem, brak wpłaty kwoty określonej w zaakceptowanym Zamówieniu po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznaje się za wycofanie oferty Użytkownika. Po bezskutecznym upływie ww. wskazanego terminu Serwis ma prawo anulować takie Zamówienie.
 4. Dowodem płatności jest paragon, dołączany do zakupionego Towaru, lub faktura elektroniczna w postaci pliku .pdf wysyłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

8. Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane w czasie do 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia (w przypadku odbioru za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar nie później niż z upływem ostatniego dnia okresu realizacji Zamówienia.
 3. Przewiduje się, że przesyłka zostanie dostarczona w czasie zadeklarowanym dla danej opcji dostawy. W przypadku opóźnienia z winy przewoźnika, Serwis przekaże dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie informacji o stanie wysyłki.
 4. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia niż określony powyżej, Sprzedawca dołoży starań, aby niezwłocznie poinformować o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 5. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń zaistniałych podczas transportu, a w razie ich stwierdzenia – odmówić odbioru paczki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i powiadomić Serwis telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji.
 6. O każdej zmianie statusu Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mailowy odbiorcy wskazany w Zamówieniu.
 7. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w Zamówieniu.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Serwisem bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Użytkownik złoży pisemnie oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list tradycyjny, faks, e-mail). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres sklepu ul. Mińska 22, Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@czarprl.pl 
 3. Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy, listownie bądź drogą e-mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania nieuszkodzonego Towaru przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Koszt zwrotu zakupionego Towaru do Sprzedawcy ponosi Użytkownik. Towar Użytkownik musi zwrócić nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia, w którym Użytkownik poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, na adres ul. Mińska 22, Warszawa.

10. Rękojmia

 1. Wszystkie Towary sprzedawane w Serwisie są nowe, oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
 2. Serwis odpowiada wobec Użytkownika za wady fizyczne (niezgodność Towaru z umową) i prawne Towaru, w rozumieniu art. 556 i 5561 Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Serwis wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie do 14 dni od zwrotu towaru.
 5. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową należy:Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Użytkownikowi Towaru oraz zgłoszona Sprzedawcy przez Użytkownika.
  1. wskazać, na czym według Użytkownika polega niezgodność Towaru z umową;
  2. wskazać, czy Użytkownik domaga się usunięcia wady czy wymiany Towaru na wolny od wad;
  3. podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu);
  4. wysłać Towar na adres siedziby Sprzedawcy

11. Gwarancja

 1. Firma Adventure Warsaw prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Sprzedawca oferuje wyłącznie fabrycznie nowe produkty objęte gwarancją producenta.
 3. Dokumentem gwarancyjnym jest oświadczenie gwarancyjne dołączane do dowodu zakupu (paragon/faktura VAT).
 4. W przypadku Towarów sprzedawanych w Serwisie, niebędących wyprodukowanymi przez Sprzedawcę, gwarancji udziela producent danego Towaru na warunkach przez niego określonych.
 5. Oświadczenie gwarancyjne zawiera informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Polski, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi oraz określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego.

12. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Serwisu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim loginów i haseł do osobistych kont Użytkowników.
 3. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia siły wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umownej, chyba że Strona, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.
 5. Sprzedawca podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

13. Uprawnienia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty produktów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Serwisu, bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu oraz wprowadzania w nich zmian.
 3. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu oraz dokonywania Zamówień drogą elektroniczną lub telefoniczną, zawiesić bądź usunąć konto Użytkownika jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia i ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa lub naruszy zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności Towaru z Zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa.

14. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełniania następujących wymagań technicznych:Za problemy wynikające ze stosowania urządzeń nie spełniających powyższych wymogów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  1. dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana, zgodna ze standardami przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0;
  3. ekran o rozdzielczości minimum 640x480;
  4. włączona opcja akceptacji cookies w przeglądarce internetowej.
 2. Więcej informacji o plikach "cookies” używanych w serwisie można znaleźć na stronie http://czarprl.pl/sklep/polityka-prywatnosci .

15. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Adventure Warsaw (zwany dalej Administratorem). Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania usług oferowanych przez Administratora, w tym realizacji Zamówień. Administrator przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do przesyłania newslettera, wyłącznie po otrzymaniu odrębnej zgody Użytkownika. Podanie danych osobowych Użytkownika w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji konta jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do realizacji Zamówienia lub rejestracji konta.
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i odpowiednimi przepisami wykonawczymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail .
 4. Ponadto Administrator w celach technicznych i statystycznych przetwarza informacje zawarte w logach systemowych, w szczególności w celu:Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i poprawiania ich, a także żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkt 3, jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. Zgłoszenie żądania oraz usunięcie konta nie powodują utraty przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań Stron wynikających z Regulaminu, w szczególności rozliczania zawartych uprzednio umów.
  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Użytkowników,
  2. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w Regulaminie. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w Regulaminie, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do operatora płatności on-line, a dane pozwalające na prawidłowe wykonanie dostawy poszczególnych przewoźnikom. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, którego takie dane osobowe dotyczą.

16. Kody rabatowe i karty podarunkowe

 1. Sprzedawca może wystawiać kody rabatowe i karty podarunkowe do wykorzystania w Serwisie.
 2. Kody rabatowe mogą mieć formę wartościową lub procentową. Przy wykorzystaniu kod wartościowy obniża cenę Zamówienia o ustaloną kwotę, a procentowy o ustalony procent wartości Zamówienia.
 3. Przy jednym Zamówieniu można użyć tylko jednego kodu rabatowego albo jednej karty podarunkowej. Kodów rabatowych i kart podarunkowych nie można łączyć.
 4. Kod rabatowy lub kartę podarunkową Użytkownik wykorzystuje przy składaniu Zamówienia. Wykorzystany kod rabatowy lub karta podarunkowa po dokonaniu przez Serwis jej weryfikacji, zakończonej wynikiem pozytywnym, obniża cenę należną za dokonane przez Użytkownika Zamówienie.
 5. Kody rabatowe i karty podarunkowe mogą zostać użyte tylko do obniżenia ceny zamawianych Towarów, nie wpływają na wysokość kosztu wysyłki.
 6. W przypadku anulowania lub zwrotu już złożonego Zamówienia kod rabatowy zostaje uznany za wykorzystany i nie może zostać ponownie użyty.
 7. Karty podarunkowej lub kodu rabatowego nie można wymienić na gotówkę.

17. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne oraz całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowy są zawierane w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności w razie konieczności wprowadzenia poprawek wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów.
 4. Zmiany Regulaminu, o ile Sprzedawca nie wyznaczy późniejszego terminu, wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Do wszelkich Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, jak również do toczących się postępowań reklamacyjnych, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu składania tych Zamówień, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są korzystniejsze dla Użytkownika.
 5. Każdorazowa zmiana Regulaminu przez Sprzedawcę będzie ogłaszana w Serwisie oraz komunikowana zarejestrowanym Użytkownikom poprzez e-mail.
 6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 7. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl